AKŞAM NAMAZI TESBİHATI NEDİR & NASIL YAPILIR ?

Akşam namazı tesbihatına başlamadan önce Akşam namazının 3 rekat farzını kıldıktan sonra selam vererek şöyle denir: “Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

Daha sonra eller açılarak Salâte’n-Tüncînâ duası okunur: “Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” denildiği esnada iki elin avuçları yere doğru çevrilir, bittiğinde ise tekrar avuç içleri yukarı bakacak şekilde düzeltilir) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin” dua okunduktan sonra eller yüze sürülüp indirilir.

Akşam namazının iki rekatlık son sünneti kılıp, selam verdikten sonra,

 • 1 defa: “Âmennâ bi-ennehü” okunur.
 • 10 defa: “Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr.”  okunur ancak burada dikkat edilmesi gereken 10. tekrarda farklı olarak sonuna ve ileyhi’l-mašîr.” eklenerek okunur.
 • Avuçlar yere bakacak şekilde aşağı çevrilerek eller yukarı kaldırılır. Sonrasında ise aşağıdaki sıralamaya göre tesbihata devam edilir.
 1. Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. (Bu kısmı 3, 5 yada 7 kez okuyabilirsiniz.)
 2. Allahümme ecirnâ min-külli nâr.
 3. Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.
 4. Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.
 5. Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’dDeccâli ve’s-Süfyân.
 6. Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.
 7. Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nefsi’lemmâreh.
 8. Allahümme ecirnâ min-şürûri’n-nüfûsi’lemmârâti’l-firʿavniyyeh.
 9. Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nisâ.
 10. Allahümme ecirnâ min-belâi’n-nisâ.
 11. Allahümme ecirnâ min-fitneti’n-nisâ.
 12. Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabr.
 13. Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi yevmi’lḳıyâmeh.
 14. Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi Cehennem.
 15. Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi ḳahrik.
 16. Allahümme ecirnâ min-ʿnâri ḳahrik.
 17. Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabri ve’nnîrân.
 18. Allahümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’ssümʿati ve’l-ʿucubi ve’l-faḫr.
 19. Allahümme ecirnâmin-tecâvüzi’l-mülḥıdîn.
 20. Allahümme ecirnâ min-şerri’l-münâfiḳîn.
 21. Allahümme ecirnâ min-fitneti’l-fâsıḳîn.
 22. Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š- šâdiḳîne fî-ḫıdmeti’l-Ḳur’âni ve’l-îmân. Ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr. (Bu kısımdan sonra avuç içleri yukarı bakacak şekilde düzeltilir.)
 23. Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılnâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. El-Cennete meʿa’l-ebrâr bi-şefâati nebiyyike’l-muḫtar ve âlihi’l-eṭhâr ve ešḥâbihi’l-aḫyâr ve sellim mâ dâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmîn, ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿÂlemîn” okunduktan sonra eller yüze sürülür.
 24. Devamında “Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.” denilir.
 25. Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

Devamında;

 • 1 defa: “Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘azîmu zü’l-celâli sübḥâ­nellâh”
 • 33 defa “Sübḥânallâh”
 • 1 defa “Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh”
 • 33 defa “Elḥamdülillâh”
 • 1 defa “Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber”
 • 33 defa “Allâhü Ekber” okunur.

Sonrasında “Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr” denilir ve na­maz duası okunur.

Namaz duası okunduktan sonra tesbihata devam edilir;

 • 1 defa “Faʿlem ennehu”
 • 33 defa “Lâ ilâhe illâllah” denilir ve sonrasında;
 • 1 defa “Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” denir.
 • 10 defa Lâ ilâhe illallâhu’l Melikül Hakkul Mübin Muhammedün Rasulullahi Sadigul Va’dil Emin” denildikten sonra müteakiben  “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.” denir.
 • Devamında 3 defa “Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ.” okunur.
 • Sonra “Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.” okunarak şöyle devam edilir:
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.
 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.
 • Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.” denir.

Aşağıda sıraladığımız şekilde Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

 • Bismillâhirrahmânirrahiym
 • Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman  ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Âziz  tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim  ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir  ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Semi’ tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Mücemmil  tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân
 • Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Yukarıdaki tesbihat bittikten sonra avuçlar yukarı bakacak şekilde eller açılır:

“Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne (eller aşağıya çevrilir) mine’n-nâr ve min külli nâr  vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.”

“Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar. Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin.”

Son olarak E’uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur:

HAŞR-20: Bismillâhirraḥmânirraḥîm Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn.

HAŞR-21: Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn.

HAŞR-22: Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm. 

HAŞR-23: Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’­ minü’l-Müheyminü’l-ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mü­ tekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn. 

HAŞR-24: Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-­Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.”

Bir cevap yazın